MosNewsWriter
View Team Details
Streamwood 2
Streamwood
Hitesh Shah sccdivb@gmail.com
224 616 9644


Batting Standing
# Name Matches Innings Runs Balls Average SR 100s 50s 4s 6s Catches Stumps Not Out Best
1 Alpesh Patel 58 58 1338 1855 26.76 72.13 1 5 61 24 1 2 8 100
2 Ravi Chaudhari 42 42 983 849 23.4 115.78 2 4 82 33 0 0 7 133
3 Mihir Makwana 49 49 964 1251 20.51 77.06 0 5 57 22 0 0 2 90
4 Siddarth Thakkar 39 38 857 900 21.97 95.22 0 5 70 13 0 0 6 81
5 Hitesh Shah 52 51 674 906 14.04 74.39 0 1 30 11 0 0 3 57
6 Vishrut Shah 50 45 666 515 13.32 129.32 0 2 37 31 0 0 11 61
7 Ujval Patel 51 47 625 752 18.38 83.11 0 1 30 6 0 0 13 53
8 Happyen Patel 26 26 597 734 22.96 81.34 1 2 30 18 0 0 1 101
9 Kashyup Patel 47 45 455 537 14.22 84.73 0 0 25 9 0 0 13 46
10 Paras Sangoi 24 24 335 413 13.96 81.11 0 1 20 10 0 0 1 51
11 Dipesh Patel 37 33 243 421 8.68 57.72 0 0 6 3 0 0 5 28
12 Dilip Chaudhari 23 19 153 211 6.65 72.51 0 0 7 1 0 0 7 32
13 Vishal Shah 32 27 123 167 6.83 73.65 0 0 7 2 0 0 9 18
14 Jigar Makwana 23 22 116 180 5.04 64.44 0 0 4 1 0 0 7 33
15 Krunal Rami 21 19 98 203 5.76 48.28 0 0 3 2 0 0 2 30
16 Bhavesh Shah 14 11 43 101 3.07 42.57 0 0 1 0 0 0 2 13
17 Pratik Rangani 10 9 32 72 5.33 44.44 0 0 1 0 0 0 3 10
18 Vikram Vala 5 4 19 13 3.8 146.15 0 0 3 0 0 0 2 15
19 Divyesh Shah 7 5 12 28 6 42.86 0 0 0 0 0 0 3 9
20 Jaydeep Parmar 2 2 9 14 4.5 64.29 0 0 0 0 0 0 1 9
21 Sharad Patel 1 1 3 5 3 60 0 0 0 0 0 0 0 3
22 Milan Patel 3 3 3 16 1 18.75 0 0 0 0 0 0 0 2
23 Nil Chaudhari 1 1 2 2 0 100 0 0 0 0 0 0 1 2


Bowling Standing
# Name Matches Innings Overs Runs Average Maidens Wickets Wide No Balls Five Wickets Best
1 Hitesh Shah 57 57 293.3 1418 14.18 10 100 126 8 2 5
2 Vishrut Shah 57 57 260.5 1189 3.78 12 69 176 19 0 4
3 Jigar Makwana 30 30 158.5 616 11 16 56 99 6 2 6
4 Vishal Shah 35 35 119.6 590 2.35 8 51 101 3 2 5
5 Siddarth Thakkar 37 37 167.9 722 19 15 38 88 12 0 4
6 Ravi Chaudhari 37 37 128.2 660 3.66 6 35 102 31 0 4
7 Paras Sangoi 25 25 117.3 515 18.39 1 28 84 4 2 5
8 Ujval Patel 22 22 63.2 408 2.34 1 27 74 1 0 4
9 Alpesh Patel 21 21 70.0 395 14.63 3 27 34 0 1 6
10 Dipesh Patel 30 30 86.3 505 3.92 6 22 133 3 0 3
11 Dilip Chaudhari 20 20 70.0 332 16.6 3 20 57 0 0 3
12 Bhavesh Shah 13 13 31.5 197 3.15 2 10 15 3 0 2
13 Kashyup Patel 12 12 24.1 128 16 1 8 18 1 0 3
14 Mihir Makwana 9 9 20.0 123 4 0 5 17 4 0 2
15 Pratik Rangani 10 10 15.7 91 18.2 0 5 15 1 0 2
16 Divyesh Shah 1 1 4.0 16 2 0 2 6 0 0 2
17 Happyen Patel 5 5 8.5 47 23.5 0 2 9 0 0 2
18 Krunal Rami 2 2 3.0 10 3 0 1 4 0 0 1
19 Naveed Hassan 1 1 3.0 10 10 0 1 6 0 0 1
20 Milan Patel 3 3 4.4 28 4.4 0 1 3 0 0 1
21 Nil Chaudhari 1 1 1.0 5 0 0 0 0 0 0 0
22 Sharad Patel 1 1 0.1 6 0 0 0 0 0 0 0
23 Vikram Vala 1 1 1.0 11 0 0 0 0 0 0 0
Banner
1