MosNewsWriter
View Team Details
Streamwood 2
Streamwood
Hitesh Shah sccdivb@gmail.com
224 616 9644


Batting Standing
# Name Matches Innings Runs Balls Average SR 100s 50s 4s 6s Catches Stumps Not Out Best
1 Alpesh Patel 56 56 1284 1764 26.75 72.79 1 5 61 23 1 2 8 100
2 Mihir Makwana 47 47 927 1180 19.72 78.56 0 5 56 22 0 0 2 90
3 Ravi Chaudhari 40 40 925 806 28.03 114.76 2 4 81 30 0 0 7 133
4 Siddarth Thakkar 37 36 832 865 22.49 96.18 0 5 68 13 0 0 6 81
5 Hitesh Shah 50 49 669 896 14.54 74.67 0 1 30 11 0 0 3 57
6 Vishrut Shah 49 44 650 504 13.27 128.97 0 2 36 30 0 0 11 61
7 Ujval Patel 50 46 619 740 18.76 83.65 0 1 30 6 0 0 13 53
8 Happyen Patel 24 24 580 711 24.17 81.58 1 2 30 17 0 0 1 101
9 Kashyup Patel 45 43 407 491 13.57 82.89 0 0 25 7 0 0 13 46
10 Paras Sangoi 24 24 335 413 13.96 81.11 0 1 20 10 0 0 1 51
11 Dipesh Patel 37 33 243 421 8.68 57.72 0 0 6 3 0 0 5 28
12 Dilip Chaudhari 22 18 152 208 6.91 73.08 0 0 7 1 0 0 6 32
13 Vishal Shah 30 25 121 164 7.12 73.78 0 0 7 2 0 0 8 18
14 Jigar Makwana 21 20 111 174 5.29 63.79 0 0 4 1 0 0 6 33
15 Krunal Rami 21 19 98 203 5.76 48.28 0 0 3 2 0 0 2 30
16 Bhavesh Shah 14 11 43 101 3.07 42.57 0 0 1 0 0 0 2 13
17 Pratik Rangani 10 9 32 72 5.33 44.44 0 0 1 0 0 0 3 10
18 Vikram Vala 5 4 19 13 3.8 146.15 0 0 3 0 0 0 2 15
19 Divyesh Shah 6 4 12 27 12 44.44 0 0 0 0 0 0 3 9
20 Jaydeep Parmar 2 2 9 14 4.5 64.29 0 0 0 0 0 0 1 9
21 Sharad Patel 1 1 3 5 3 60 0 0 0 0 0 0 0 3
22 Milan Patel 3 3 3 16 1 18.75 0 0 0 0 0 0 0 2
23 Nil Chaudhari 1 1 2 2 0 100 0 0 0 0 0 0 1 2


Bowling Standing
# Name Matches Innings Overs Runs Average Maidens Wickets Wide No Balls Five Wickets Best
1 Hitesh Shah 55 55 281.3 1377 14.05 9 98 119 8 2 5
2 Vishrut Shah 56 56 256.5 1165 3.72 12 69 174 19 0 4
3 Vishal Shah 33 33 113.6 568 11.36 7 50 97 3 2 5
4 Jigar Makwana 28 28 146.5 579 3.05 14 48 93 6 1 5
5 Siddarth Thakkar 35 35 159.9 681 18.92 15 36 87 12 0 4
6 Ravi Chaudhari 35 35 121.2 611 3.67 6 33 94 27 0 4
7 Paras Sangoi 25 25 117.3 515 18.39 1 28 84 4 2 5
8 Alpesh Patel 21 21 70.0 395 2.59 3 27 34 0 1 6
9 Ujval Patel 21 21 62.1 403 15.5 1 26 70 1 0 4
10 Dipesh Patel 30 30 86.3 505 3.92 6 22 133 3 0 3
11 Dilip Chaudhari 19 19 66.0 315 17.5 3 18 52 0 0 3
12 Bhavesh Shah 13 13 31.5 197 3.15 2 10 15 3 0 2
13 Kashyup Patel 12 12 24.1 128 16 1 8 18 1 0 3
14 Mihir Makwana 9 9 20.0 123 4 0 5 17 4 0 2
15 Pratik Rangani 10 10 15.7 91 18.2 0 5 15 1 0 2
16 Happyen Patel 3 3 3.5 26 1.75 0 2 7 0 0 2
17 Divyesh Shah 1 1 4.0 16 8 0 2 6 0 0 2
18 Naveed Hassan 1 1 3.0 10 3 0 1 6 0 0 1
19 Milan Patel 3 3 4.4 28 28 0 1 3 0 0 1
20 Krunal Rami 2 2 3.0 10 3 0 1 4 0 0 1
21 Sharad Patel 1 1 0.1 6 0 0 0 0 0 0 0
22 Vikram Vala 1 1 1.0 11 0 0 0 0 0 0 0
23 Nil Chaudhari 1 1 1.0 5 0 0 0 0 0 0 0